ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO PREKYBOS TAISYKLĖS

1. Sąvokos

1.1. Taisyklės yra taikomos, kada Pirkėjas bet kokiu būdu ar forma naudojasi elektronine parduotuve, bet neapsiribojant išvardintais, teikia siūlomų prekių užsakymą, vykdo šių prekių apmokėjimą, pateikia asmeninius ar kitokius duomenis, skaito elektroninėje parduotuvėje esančią informaciją ir kt.
1.2. Pardavėjas – A. Povilausko įmonė „Kadex“, toliau KADEX, Įmonės kodas: 147871933, PVM kodas: LT478719314, adresas: Šilagalio g.1, Pažagieniai, Panevėžio rajonas, LT-36222. Tel.: +370 45 505 085, el. paštas: [email protected], įregistruota VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registre ir vykdanti veiklą pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
1.2.1. Elektroninės parduotuvės Vartotojai ir Klientai darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. gali susisiekti su Pardavėju telefonu +370 615 45 500 arba elektroniniu paštu: [email protected]
1.3. Pirkėjas – asmuo įsigijęs prekes elektroninėje parduotuvėje:
1.3.1. Juridinis asmuo;
1.3.2. veiksnus fizinis asmuo t.y. asmuo, sulaukęs 18 metų, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
1.3.3. nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą;
1.4. Šalys – Pardavėjas ir Pirkėjas kartu.
1.5. Elektroninė parduotuvė - www.kadex.lt, priklausanti Padavėjui.
1.6. Pirkimo-pardavimo sutartis (toliau - Sutartis) – sudaryta prekių pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo.

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes KADEX elektroninėje parduotuvėje vadovaujantis šių Taisyklių nustatyta tvarka.
2.2. Pirkėjas sukurdamas paskyrą ir registracijos metu patvirtina, kad įdėmiai perskaitė visas Taisykles, suprato jų turinį ir be jokių išlygų sutinka su visomis Taisyklėse išdėstytomis nuostatomis ir įsipareigoja jų laikytis. Jei Pirkėjas nesutinka besąlygiškai ir neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, Pirkėjas neturi teisės naudotis jokiomis elektroninės parduotuvės paslaugomis.
2.3. Pardavėjas atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai Pirkėjas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Elektroninės parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
2.4. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu Taisykles pakeisti. Pirkėjui taikomos ta Taisyklių redakcija, kuri galioja pirkimo momentu.
2.5. Šios Taisyklės yra privaloma ir neatsiejama Sutarties, sudaromos tarp Pirkėjo ir Pardavėjo dalis, supažindinančios Pirkėją su prekių pirkimo, pardavimo sąlygomis bei nustatančios Pirkėjo ir Pardavėjo teises bei įsipareigojimus, susijusius su prekių pirkimu, pardavimu, apmokėjimu už prekes , prekių pristatymo ir gražinimo tvarka, šalių atsakomybe.
2.6. Elektroninėje parduotuvėje prekės yra parduodamos Lietuvos Respublikos ir Europos sąjungos teritorijoje.
2.7. Elektroninėje parduotuvėje pirktos prekės yra pristatomos Pirkėjo sąskaita šiais būdais:
2.7.1. kurjeriu;
2.7.2. autobusu;
2.7.3. pardavėjo transportu;
2.7.4. Pirkėjui pačiam atsiimant prekes pasirinktoje parduotuvėje;
2.8. Pardavėjas remdamasis šių Taisyklių ir Privatumo politikos numatyta tvarka visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos metu ar užsakant prekes nurodytu elektroninio pašto adresu.
2.9. Pirkėjas visus pranešimus, susijusius su prekių užsakymu, pristatymu, grąžinimu, keitimu ir pan. siunčia elektroniniu paštu: [email protected]


3. Privatumo politika

3.1. Pirkėjas, prieš naudojantis elektronine parduotuve, privalo susipažinti su Pardavėjo patvirtinta ir viešai skelbiama Privatumo politika. Nepritariantis Privatumo politikai arba jos daliai Pirkėjas savo nesutikimą gali išreikšti Privatumo politikoje nustatyta tvarka, nurodyta adresu www.kadex.lt/privatumo-politika

4. Prekių užsakymas, pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas

4.1. Pirkėjas gali užsisakyti prekes elektroninėje parduotuvėje užsiregistruodamas ir prisijungdamas prie savo paskyros (įvesdamas savo el. pašto adresą ir slaptažodį);
4.2. Pirkėjas, pasirinktos prekės informaciniame puslapyje, gali susipažinti su visa reikiama informacija apie pasirinktas prekes, konkrečiam pirkėjui suteiktas nuolaidas, prekės aprašymą, prekių pristatymo terminus, kainas, esamų prekių kiekis, prekių pristatymo kaina.
4.3. Pirkėjui pasirinkus prekes yra suformuojamas prekių užsakymo krepšelis, kuriame į prekės kainą yra įskaičiuotas pridėtinės vertės mokestis (PVM).
4.4. Pirkėjas savo nuožiūra gali keisti suformuotą prekių krepšelį.
4.5. Pirkėjui nusprendus užsisakyti ir įsigyti pasirinktas prekes, spaudžiamas mygtukas „Apmokėti ir užsakyti“.
4.6. Pirkėjas, atitinkamuose elektroninės parduotuvės informacijos laukuose, privalo nurodyti Privatumo politikoje numatytus tinkamam prekių užsakymo įvykdymui ir Sutarties sudarymui būtinus savo asmens duomenis bei patvirtinti užsakymą spausdamas mygtuką „Patvirtinti užsakymą“.
4.7. Sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas pateikia ir patvirtina užsakymą, ir elektroniniu paštu, kurį nurodė registracijos metu, gauna elektroninį laišką „Užsakymo patvirtinimas“, kuriame Pardavėjas patvirtina prekių užsakymą.
4.8. Į elektroninėje parduotuvėje nurodytą prekės kainą nėra įskaičiuojamas pristatymo mokestis, kuris priklauso nuo pasirinkto pristatymo būdo, ir nurodomas Pirkėjui išsiųstame elektroniniame laiške „Užsakymo patvirtinimas“.
4.9. Po Užsakymo patvirtinimo, Pirkėjas yra įpareigotas už užsakytas prekes per 24 val. atsiskaityti tuo metu nustatytomis kainomis, Taisyklėse nustatyta tvarka.
4.10. Po apmokėjimo t.y. po pinigų įplaukimo į Pardavėjo atsiskaitomąją sąskaitą, išskyrus Pirkėjus, kurie yra sudarę individualias pirkimo sutartis su A. Povilausko įmone „Kadex“, Pardavėjas vėliausiai per 5 dienas išsiunčia užsakytas prekes (išskyrus atvejį, kai Pirkėjas prekes atsiima pats) Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja priimti pristatytas prekes.
4.11. Pirkėjai kurie yra sudarę individualias pirkimo sutartis su A. Povilausko įmone „Kadex“ už prekes apmoka pavedimu, individualiose sutartyse nustatyta tvarka ir terminais.
4.12. Kiekviena Sutartis, sudaryta elektroniniu būdu, yra saugoma Pardavėjo.


5. Pirkėjo teisės ir pareigos

5.1. Vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais , Pirkėjas turi teisę pakeisti arba grąžinti įsigytas prekes ir atsisakyti Sutarties vadovaujantis KOKYBIŠKŲ IR NEKOKYBIŠKŲ PREKIŲ GRĄŽINIMO IR KEITIMO TAISYKLĖMIS, pateikiamomis www.kadex.lt/lt/prekiu-grazinimas
5.2. Pirkėjas turi teisę reikalauti Pardavėjo, kad būtų vykdomos teisės aktuose nustatytos prekių keitimo ar pinigų grąžinimo sąlygos, jeigu Pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės, nesaugi prekė.
5.3. Pirkėjas iki pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo turi teisę gauti teises aktų nustatyta tvarka jam būtiną, teisingą, išsamią ir neklaidinamą informaciją apie parduodamas prekes, susipažinti su jų saugą patvirtinančiais dokumentais.
5.4. Pirkėjas privalo tinkamai atsiskaityti už perkamą prekę ir jos pristatymą, jeigu taikomas prekių pristatymo mokestis.
5.5. Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti savo prisijungimo duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiems asmenims bei užtikrinti, jog jokie tretieji asmenys nepasinaudos prisijungimo duomenimis. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant saugiomis priemonėmis pranešti apie tai Pardavėjui.
5.6. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą bei įsipareigoja atsiimti prekes užsakyme nurodytu adresu.
5.7. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats arba pateikdamas užsakymą nurodyti kitą asmenį, kuris priims prekes. Informaciją apie Pirkėjo, kuris atsiskaito pavedimu, prekes priimsiantį asmenį Pirkėjas nurodo iš anksto sudarytoje individualioje pirkimo pardavimo sutartyje. Nenurodytiems asmenims prekės nebus perduodamos.

6. Pardavėjo teisės ir pareigos.

6.1. Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) Pirkėjui galimybę naudotis elektronine parduotuve, jeigu Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.
6.2. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešdamas Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas pasirinkęs prekių pirkimo apmokėjimo būdą „El. bankininkystė (Paysera)“ nesumoka už prekes per 24 valandas ir/arba Pardavėjas negauna tai patvirtinančių dokumentų.
6.3. Pardavėjas dėl nenumatytų ir svarbių priežasčių, neįstengdamas laiku ir tinkamai įvykdyti prekių pirkimo ir pardavimo sutarties, pasilieka teisę keisti pristatymo sąlygas ir laiką, teikimo apimtį bei būdą, turi teisę pasiūlyti Pirkėjui kiek įmanoma savo savybėmis panašią ar kito tiekėjo prekę, o Pirkėjui atsisakius pasiūlymo, nutraukti užsakymo vykdymą. Nutraukus užsakymo vykdymą apie tai nedelsiant informuojamas Pirkėjas ir Pardavėjas per 14 kalendorinių dienų grąžina visas Pirkėjo sumokėtas sumas, jei šalys nesutaria kitaip.
6.4. Pardavėjas įsipareigoja dėti visas pastangas, kad Pirkėjas galėtų tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis, bet nesuteikia jokių garantijų, kad elektroninė parduotuvė veiks nenutrūkstamai.
6.5. Atsiradus svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą.
6.6. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, savo nuožiūra pakeisti Taisykles. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo elektroninėje parduotuvėje ir Pardavėjo internetiniame puslapyje momento ir taikomos visiems po Taisyklių paskelbimo sudaromiems sandoriams.
6.7. Pardavėjas įsipareigoja tinkamai tvarkyti Pirkėjo asmens duomenis . Pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti tik „Asmens duomenų tvarkymas“ skyriuje ir Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka.
6.8. Pardavėjas įsipareigoja užsakytas prekes pristatyti Pirkėjo nurodytu adresu, šių taisyklių 2.7 p, 5.6 p., 5.7 p. nustatyta tvarka.
6.9. Pardavėjas įsipareigoja elektroninėje parduotuvėje aiškiai ir suprantamai suteikti informaciją , nurodytą Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.2287 straipsnyje.
6.10. Esant bet kokioms Pirkėjo pretenzijoms bei reikalavimams Pardavėjas, nesutikdamas su Pirkėjo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitų terminų, pateikti Pirkėjui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą.

7. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

7.1. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje suformuotame užsakyme nurodoma Eurais, įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį.
7.2. Kiekvienos prekės charakteristika pateikiama prie atitinkamos prekės, prekės informaciniame puslapyje.
7.3. Prekių informacijos viešas pateikimas elektroninėje parduotuvėje neįpareigoja Pardavėjo parduoti prekes.
7.4. Pardavėjas įsipareigoja prekes parduoti užsakymo momentu galiojančiomis ir elektroniniame laiške „Užsakymo patvirtinimas“ nurodytomis kainomis.
7.5. Prekių kainos Pirkėjams, sudariusiems individualias sutartis, „Užsakymo patvirtinime“ nurodomos su individualioje sutartyje nurodyta nuolaida.
7.6. Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:
7.6.1. Banko kreditine arba debetine kortele
7.6.2. El. bankininkystė (Paysera)
7.6.3. Paypal
7.6.4. Pavedimu su atidėjimu, kuris numatytas Pirkėjo sudarytoje individualioje sutartyje.
7.7. Prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo Užsakymo patvirtinimo dienos. Išsamus prekių pristatymo kainininkas ir terminai pateikiami www.kadex.lt/lt/prekiu-pristatymas
7.8. Į prekės kainą nėra įskaičiuojamas pristatymo mokestis, kuris gali skirtis priklausomai nuo pasirinkto pristatymo būdo ir nurodomas prekių krepšelyje ir elektroniniame laiške „Užsakymo patvirtinimas“

8. Prekių pristatymas

8.1. Prekės yra pristatomos Lietuvos Respublikos, Latvijos Respublikos bei kitų ES šalių teritorijose.
8.2. Prekių pristatymui Pardavėjas naudoja kurjerių bendrovių teikiamas paslaugas
8.3. Prekių pristatymo kainos ir terminai nurodomi prieš pateikiant užsakymą.
8.4. Užsakydamas prekes Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš pateiktų prekių pristatymo būdų:
8.4.1. kurjeriu;
8.4.2. autobusu;
8.4.3. pardavėjo transportu;
8.4.4. Pirkėjui pačiam atsiimant prekes pasirinktoje parduotuvėje;
8.5. Pilnos Prekių pristatymo sąlygos ir įkainiai yra pateikti www.kadex.lt/lt/prekiu-pristatymas
8.6. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, tokių kaip:
8.5.1. Pirkėjas pateikia klaidingą informaciją, kuri reikalinga pristatyti prekes;
8.5.2. Pirkėjas sutartu su kurjeriu metu nebūna nurodytu prekių pristatymo adresu;
8.7. Kitos prekių pristatymo sąlygos
8.7.1. Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą).
8.7.2. Atsiėmęs prekes, Pirkėjas privalo patikrinti gautų prekių kiekį, komplektavimą bei kitus atitikmenis sudarytos Sutarties sąlygoms.
8.7.3. Tais atvejais, kai priėmus prekes Pirkėjas pastebi, jog gautoje siuntoje yra neatitikimas (kiekis, preke ar kita) arba prekės perduotos kurjerio yra netinkamos būklės, Pirkėjas privalo nedelsiant, t. y. ne vėliau kaip per dvi darbo dienas, informuoti apie tai Pardavėją ir turi teisę grąžinti (pakeisti) prekes. Apie pakuotės pažeidimus informuoti kurjerį raštu, raštiškai priėmimo –perdavimo dokumente.
8.7.4. Jei Pirkėjas neatsiima prekių per Sutartyje nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui dėl nuo Pirkėjo priklausančių priežasčių ir Pirkėjas buvo sumokėjęs už prekes ir jų pristatymą, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, o Pirkėjui grąžinami sumokėti pinigai, iš šios sumos atskaičius tiesiogines prekių grąžinimo išlaidas, t. y. prekių pristatymo mokestį, jeigu prekės buvo pristatomos Pirkėjui.

9. Parduodamų prekių kokybė

9.1. Pardavėjas privalo perduoti prekes Pirkėjui, kurios atitinka aprašymus, esančius prie prekių informaciniame puslapyje.
9.2. Pardavėjas atsako už prekių trūkumus, jeigu Pirkėjas įrodo, kad jie atsirado iki prekių perdavimo.
9.3. Pardavėjas privalo perduoti pirkėjui tokios kokybės prekes, kurios neturi paslėptų trūkumų.
9.4. Jei prekių trūkumai atsirado po prekių perdavimo Pirkėjui, Pardavėjas negarantuoja ir neatsako už atsiradusius trūkumus.

10. Prekių kokybės garantijos terminai:

10.1. Pardavėjas garantuoja Prekių kokybę (įstatyminė kokybės garantija).
10.2. Pardavėjas skirtingoms Prekėms suteikia tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją. 
10.3. Pagal LR Civilinio kodekso 6.338 straipsnio 2 dalį, jeigu nenustatytas prekių kokybės garantijos ar tinkamumo naudoti terminas, tai Pirkėjas reikalavimus dėl prekių trūkumų gali pareikšti per protingą terminą, bet ne vėliau kaip per dvejus metus nuo prekių perdavimo dienos, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ilgesnio termino.
10.4. Kai yra nustatytas prekių kokybės garantijos terminas, reikalavimai dėl prekių trūkumų gali būti reiškiami, jeigu trūkumai nustatyti per garantijos terminą.

11. Prekių kokybės garantijos taikymas

11.1. Pirkėjas įsigydamas prekes sutinka su nurodytomis elektroninėje parduotuvėje prekių garantinėmis sąlygomis.
11.2. Prekių kokybės garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekės perdavimo Pirkėjui.
11.3. Garantija prekėms suteikiama tik pirmajam prekės savininkui.
11.4. Pardavėjas gali paprašyti įrodyti, kad įsigytos prekės skirtos tai transporto priemonei, kurios savininkas yra Pirkėjas, kad darbai buvo atlikti asmenų turinčių atitinkamas prekių gamintojų suteiktus sertifikatus, tai veiklai vykdyti.
11.5. Prekių kokybės garantija galioja defektams, atsiradusiems dėl nekokybiškų medžiagų ar gamybos defektų.
11.6. Pirkėjui galioja šiose taisyklėse nurodyti garantiniai terminai ir sąlygos.
11.7. Prekių kokybės garantija netaikoma, kai:
11.7.1. Iš Pardavėjo pirktos prekės buvo sumontuotos asmens, neturinčio tinkamos kvalifikacijos ir/ar žinių numatytam darbui, kuriam buvo įsigytos prekės, atlikti.
11.7.2. Iš Pardavėjo pirktos prekės buvo montuojamos ir/ar eksploatuojamos nesilaikant gamintojo/tiekėjo reikalavimų, instrukcijų ir/ar nurodymų.
11.7.3. Reikšdamas reikalavimus dėl prekių trūkumų Pirkėjas nepateikia jų įsigijimą iš Pardavėjo patvirtinančio dokumento originalo (kasos čekis, PVM sąskaita faktūra) bei garantinės kortelės, kuri išduodama atskiroms prekių grupėms pagal nustatytus gamintojo reikalavimus.
11.7.4. Pirkėjas per protingą laiką po to, kai pastebėjo neatitikimą ar turėjo pastebėti, apie tai nepraneša Pardavėjui ir nenurodo, kokių reikalavimų prekės neatitinka.
11.8. Garantija netaikoma jei dalys paveiktos mechaniškai: skaldos, akmenų ar agresyvių techninių medžiagų (druskų, tirpiklių, elektrolito ir pan.). pvz. aušinimo ir oro kondicionavimo radiatoriai ir kt.
11.9. Garantiniai įsipareigojimai nutraukiami jei nustatomas gamintojo ženklinimo (neįmanoma identifikuoti detalės gamintojo ir serijinio numerio) ir plombavimo žymų pažeidimas ar jų pašalinimas (ardymas)

12. Sutarties atsisakymo teisė

12.1. Pirkėjas nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų terminą turi teisę atsisakyti Sutarties pranešdamas apie tai Pardavėjui. Šia teise Pirkėjas negali pasinaudoti sudarius vieną iš L R Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių.
12.2. Apie Sutarties atsisakymą Pirkėjas Pardavėjui praneša vienu iš šių būdų: užpildydamas „Prekių gražinimo formą“ arba pateikdamas aiškų raštišką pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties. Pranešimas dėl sutarties atsisakymo pateikiamas Pirkėjo raštu arba siunčiamas sutartyje nurodytu el. pašto adresu.
12.3. Pasinaudoti Sutarties atsisakymo teise numatytas 14 (keturiolikos) dienų terminas skaičiuojamas nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas įgaliotas atsiimti prekę asmuo, gauna užsakytą prekę.


13. Kokybiškų prekių grąžinimo ir keitimo sąlygos

13.1. Vartotojas turi teisę grąžinti įsigytas prekes vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.228 (7), 6.228 (8), 6.228 (10), 6.228 (11), 6.228 (14), 6.362, 6.363 straipsniuose nustatyta tvarka.
13.2. Pirkėjas, per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo įsigijimo dienos turi teisę įsigytą prekę grąžinti arba prašyti pakeisti prekę kita (Pirkėjas šiuo atveju įsipareigoja sumokėti kainų skirtumą, jei toks atsirastų).
13.3. Grąžinant kokybiškas prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
13.3.1. Grąžinti galima tik nenaudotas, neišteptas, nepraradusias prekinės išvaizdos ir tos pačios komplektacijos prekes jų originaliose nesugadintose pakuotėse ir su originaliu nepažeistu gamintojo ir pardavėjo ženklinimu. Originalios pakuotės atidarymas, kuris buvo būtinas norint apžiūrėti prekę, nelaikomas jos sugadinimu.
13.3.2. Kartu su grąžinamoms prekėmis būtina pateikti prekių grąžinimo formą (formą galima rasti el. parduotuvės puslapyje: Mano paskyra > Prekių grąžinimas) ir prekių pirkimą parvirtinantį dokumentą (perkant gautos PVM sąskaitos originalą arba kopiją, jeigu PVM sąskaita faktūra nėra išrašoma, kitą Prekės pirkimą iš Pardavėjo patvirtinantį dokumentą)
13.3.3. Pirkėjui grąžinus kokybišką prekę per 14 dienų grąžiname visą už prekę sumokėtą kainą.
13.3.4. Kokybiškų grąžinamų ar keičiamų prekių siuntimo kaštus padengia Pirkėjas.
13.3.5. Kokybiškos prekės užsakytos ir perduotos pagal spec. užsakymą yra nekeičiamos ir negrąžinamos. Užsakovui atsisakius pirkti pagal spec. užsakymą užsakytas ir pristatytas prekes, sumokėti pinigai negrąžinami.
13.4. Jei Pirkėjas vienašališkai nutraukia sutartį ir pareikalauja grąžinti sumokėtą kainą, tokiu atveju prekės Pirkėjui nėra perduodamos, o perduotos privalo būti grąžintos Pardavėjui, išskyrus atvejus, kada prekės buvo užsakytos pagal spec. užsakymą.
13.5. Negrąžinamos ir nekeičiamos prekės (pagal LR Vyriausybės nutarimą dėl Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo 17 str.):
13.5.1. pagal spec. Užsakymą užsakytos prekės.
13.5.2. Sveriamoms ir matuojamos prekėms, kurios vartotojo pageidavimu buvo specialiai paruoštos, atpjautos, supjaustytos ir panašiai.
13.5.3. elektros ir elektroninės įrangos prekės (lemputės, davikliai, valdymo moduliai), garso įrašymo ir atkūrimo bei televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai. Kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 8501–8548).
13.5.4. mašinos ir mechaniniai įrenginiai (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 8401–8487).
13.5.5. antžeminio transporto priemonės.
13.6. Kodai pagal kombinuotąją nomenklatūrą pateikiami www.kadex.lt/kombinuotoji-nomenklatura.pdf

14. Nekokybiškų prekių grąžinimo ir keitimo sąlygos

14.1. Vartotojas turi teisę grąžinti įsigytas prekes vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.228 (7), 6.228 (8), 6.228 (10), 6.228 (11), 6.228 (14), 6.362, 6.363 straipsniuose nustatyta tvarka.
14.2. Prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis šiose taisyklėse įtvirtinta tvarka ir atsižvelgiant į taikytinų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
14.3. Jei pristatyta Prekė neatitinka kokybės reikalavimų arba eksploatavimo metu dar nesibaigus garantiniam laikotarpiui išryškėjo tam tikri prekės trūkumai, Pirkėjas privalo:
14.3.1. užpildyti prekių grąžinimo formą (formą galima rasti el. parduotuvės puslapyje: Mano paskyra > Prekių grąžinimas);
14.3.2. arba kreiptis į artimiausią A. Povilausko įmonė „KADEX“ parduotuvę, kartu su Preke pateikdamas Prekės įsigijimo PVM sąskaitą faktūrą arba, tuo atveju, jeigu PVM sąskaita faktūra nėra išrašoma, kitą Prekės pirkimą iš Pardavėjo patvirtinantį dokumentą, ir/ar prekės priėmimo – perdavimo aktą
14.4. Pirkėjas privalo atsiųsti nekokybišką prekę Pardavėjo nurodytu adresu, objektyvaus prekės gedimo ar pažeidimo įvertinimui. Tuo atveju kai reikalingas prekių tiekėjų, gamintojų ar jų atstovų, ar įmonių, turinčių reikiamą testavimo įrangą, įvertinimas, nekokybiška prekė siunčiama tiesiogiai prekių tiekėjams, gamintojams ar jų atstovams, ar įmonėms, turinčioms reikiamą testavimo įrangą.
14.5. Nekokybišką prekę Pirkėjas pristato Pardavėjui ar jo nurodytam asmeniui savo sąskaita.
14.6. Įvertinus prekės kokybę ir nustačius gamyklinį broką Pardavėjas gali kompensuoti Pirkėjui patirtas prekės siuntimo išlaidas.
14.7. Jei nekokybiškos prekės grąžinamos ne pilnos komplektacijos Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti tokias prekes bei turi teisę atsisakyti grąžinti sumokėtą prekių kainą.
14.8. Pardavėjas per protingą terminą nuo prekių priėmimo kokybės įvertinimui informuoja Pirkėją jo nurodytais kontaktais, apie atlikto įvertinimo išvadas, pretenzijos nagrinėjimo rezultatus.
14.9. Nesant galimybei objektyviai nustatyti prekių defekto, prekės siunčiamos įvertinimui prekių tiekėjams, gamintojams ar jų atstovams, ar įmonėms turinčioms reikiamą testavimo įrangą.
14.10. Pateiktos prekės kokybės įvertinimas gali užtrukti iki 60 kalendorinių dienų.
14.11. Atlikus įvertinimą ir nepasitvirtinus grąžinimo formoje Pirkėjo nurodytiems trūkumams arba nustačius, kad už trūkumų atsiradimą atsako Pirkėjas, Pardavėjas per 5 darbo dienas informuoja Pirkėją apie įvertinimo išvadas ir/ar pretenzijos nagrinėjimo rezultatus. Tokiu atveju Pardavėjas neatlygina Pirkėjui jokių su tuo susijusių išlaidų.
14.12. Atlikus įvertinimą ir pasitvirtinus Pirkėjo pretenzijoms bei pripažinus prekes nekokybiškomis, Pirkėjas turi teisę prašyti:
• pataisyti prekių trūkumus (jei tai faktiškai yra įmanoma);
• pakeisti prekę tinkamos kokybės preke (jei tai faktiškai yra įmanoma);
• sumažinti prekės kainą;
• grąžinti už nekokybišką prekę sumokėtus pinigus (šiuo atveju prekė Pirkėjui negrąžinama ir lieka Pardavėjui);
• šalys turi teisę susitarti ir dėl kitų kompensacijos už nekokybiškas prekes būdų.

15. Atsakomybės ribojimas
  

15.1. Pardavėjas neatsako už tai, jei elektroninėje parduotuvėje matytos prekės vaizdas skyrėsi nuo gautojo spalva, forma, įsivaizduojamu dydžiu dėl Jūsų naudojamo monitoriaus ypatybių.

16. Baigiamosios nuostatos

16.1. Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
16.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.